Schematy

Technologiczny schemat dawkowania podchlorynu sodu (NaCLO) i kontroli dawki ostatecznego chloru

Технологическая схема дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) и контроля дозы остаточного хлора

System automatyzowanej kontroli dawki chloru

Kierowanie wydajnością pomp-dawkowników urzeczewistnia się proporcyjnie dawce chloru przy wyjściu ze zbiorników czystej wody za pomocą kontrolera chloru ETATRON.

Dawka chloru wyznacza się za pomocą nadajnika chloru ETATRON. W zależności od dawki chloru, która ustala się na kontroleru, aktywuje się proporcyjne wyjście 4-20 mA, który włącza pompę-dawkownik.

Naprzykład: punkt instalacji dawki chloru: 1,5 mg/l. Wymierzona nadajnikom dawka chloru: 0,3 mg/l.

W takim wypadku  maksymalna wielkość analogowego sygnalu: 20 mA, a pompa-dawkownik pracuje z maksymalną wydajnością. Przy przybliżaniu znaczenia dawki chloru do ustalonego na kontroleru, wielkość sygnalu proporcyonalnie zmniejsza się i przy osiągnięciu ustalonego znaczenia przyrównia się 4 mA. Przy tym przekaźnik kontrolera wyłącza się, a pompa-dawkownik zatrzymywa się w stanie oczekiwania.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Technologiczny schemat dawkowania podchlorynu sodu (NaCLO) proporcyjnie zużyciu wody

Технологическая схема дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) пропорционально расхода воды

 

Dawkowanie podchlorynu sodu (NaCLO) proporcyjnie zużyciu wody

Dawkowanie podchlorynu sodu (NaCLO) odbywa się od impulsowego lub analogowego sygnalu ultrazwukowego przepływomierza proporcyjnie zużyciu wody.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Technologiczny schemat automatyzacji dawkowania podchlorynu sodu (NaCLO) proporcyjnie zużyciu wody i dawce ostatecznego chloru

Технологическая схема автоматизации дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) пропорционально расхода воды и дозы остаточного хлора
Komputeryzacja systemy dawkowania

Dawkowanie NaCLO prowadzi się w dwa punkty:
  • początkowe chlorowanie przy wejściu w oczyszczalne urządzenia z dodawaniem NaCLO do hydraulicznego mieszalnika;
  • powtórne chlorowanie z wprowadzeniem NaCLO przed zbiornikami czystej wody.

Podczas początkowego chlorowania, dawkowanie NaCLO prowadzi się proporcyjnie zużyciu nadchodzącej wody. Sygnal 4-20 mA na dawkownik nadchodzi od dwu naddźwiękowychprzepływomierzy.

Przy powtórnym chlorowaniu, dawkowanie NaCLO przewidywa się od kontrolera chloru, proporcyjnie dawce ostatecznego chloru przy wyjściu z RCZW, dla czego w istniejącym miejscu doboru próby instaluje się nadajnik chloru.
Miejsce przechowywania dawkowania podchlorynu sodu (NaCLO) powinne być urządzono systemą wentylacji z 6-u krotną wymianą powietrza zgodnie SniP 2.04.02-84 „Zaopatrzenie w wodę” i „Prawideł bezpieczności podczas produkowania, przechowywania, transportowania i zastosowania chloru (PBH-93)”.

Pojemność dla przechowywania i gotowania NaCLO, osprzęt i rurociągi obramowania powinne być produkowane z materiali odpornych do hypochlorydu sodu. Dla destylacji hypochlorydu sodu z transportu samochodowego w pojemności przechowywania instaluje się pompa chemiczna.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Technologiczny schemat chemicznego odpowietrzania wody i kontroli pH

Технологическая схема химической деаэрации воды и контроля рН

Podczas chemicznego odpowietrzania wody w dosiłającą wodę dawkują się odczynniki dla bezpośredniego  chemicznego wiązania tlenu. Zazwyczaj to siarczyn sodu Na2SO3, ilość którego stanowi 8 mg na 1 mg rozpuszczanego tlenu na 1 dm3 wody lub 8 g siarczanu sodu na 1 m3 wody przy zawarciu rozpuszczanego  tlenu 1 mg/dm³.  Przy większym zawarciu rozpuszczanego tlenu dawkowanie siarczynu sodu proporcyjnie zwiększa się. Rozpuszczanie tlenu odbywa się po reakcji:

2Na2SO3+O2=2Na2SO4

Reakcja intensywnie przepływa podczas podgrzewania wody do temperatury 70°C i znaczenia pH=8,3...8,5. Przy tym siarczyn sodu łączy się z atomem tlenu i przekształcza się w siarczan sodu, w lekko rozpuszczalny i bezpieczny w korrozyjnym pojęciu materiał. Dla większego wiązania tlenu siarczan sodu dawkuje się z nadmiarą 10...15%.
Korekcja wskaźnika pH zabezpiecza się alkalizowaniem wody. Podczas alkalizowania wody neutralizuje się aktywny dwutlenek węglu, co wyłącza węglaną korozję urządzenia elementów systemy ciepłownictwa. Zazwyczaj dla tego zastosowuje się soda kaustyczna NaOH, który wiąże wolny agresywny dwutlenek węglany za reakcją:

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Przy stałej jakości dosilającej wody, chemiczne odpowietrzanie wody możliwo realizować dawkując odczynniki proporcyjnie zużyciu dosilającej wody, wymierzanej wodomierzem z impulsnym wyjściem. Schemat może być realizowany na pompach-dawkownikach serii DLX-VFT/M.
Dla alkalizowania wody wykorzystywuje się pompa-dawkownik, który kieruje się kontrolerem pH w zależności od zadanego znaczenia pH. Polecane pompy-dawkowniki DLX-CC/M.

Технологическая схема химической деаэрации воды и контроля рН
   
 
© ETATRON D.S. 2004-2024
All rights reserved.